Opiskelijan palautekanavat

kansikuva

Opiskelijan palautekanavat

Opiskelijoiden antama palaute on tärkeä LABin toiminnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Palaute auttaa kehittämään koulutusta ja kaikkea toimintaa vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita. On tärkeää saada tietoa niin kehittämiskohteista kuin onnistumisista.

Palautetta kerätään erilaisten kanavien ja kyselyiden avulla: Koulutuksen palautekanavat, esim. opintojaksopalaute, tuottavat tietoa koulutuksen laadusta. Opiskelijakyselyillä kerätään tietoa esimerkiksi hyvinvointiin tai tukipalveluihin liittyen. Palautetta voi antaa myös suoraan korkeakoulun henkilökunnalle tai opiskelijakunta KOElle.

Ohjeita palautteen antamiseen:

  • Anna täsmällistä, yksityiskohtaista ja asiallista palautetta. Kerro selkeästi, miksi olet tyytyväinen tai kriittinen. Kerro konkreettisia esimerkkejä tarvittaessa. Tarjoa tarvittaessa rakentavia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.
  • Palautetta kannattaa antaa aina; myös silloin, kun ei ole mitään erityistä sanottavaa ja olisit ihan tyytyväinen, esim. opintojakso on "ihan OK". Se on myös tärkeä tieto opettajalle. 
  • Palautteen avulla voit vaikuttaa: Anna palautetta LABin palautekanaviin, henkilöstölle tai opiskelijakunta KOElle.

Miten opiskelijoiden antamaa palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Kaikki palaute otetaan huomioon ja arvioidaan, mitä toimenpiteitä mahdollisesti voidaan tehdä. Palaute- ja kyselykoosteita käsitellään erilaisissa työryhmissä ja yksiköissä, jotka vastaavat palautteen perusteella tehtävistä toimenpiteistä. Osa palautteista voi johtaa hyvin pian erilaisiin kehittämistoimiin ja osa palautteista näkyy toiminnan kehittymisessä vasta pidemmän aikavälin kuluessa. Palautteen antamisella on vaikutusta: Valmistuvista opiskelijoista 80 % kokee, että opiskelijoiden antamaa palautetta hyödynnettiin vähintäänkin jonkin verran toiminnan kehittämisessä (AVOP-valmistumisvaiheen palautekysely 2022). Palautekanavia ja kehittämistoimista viestintää opiskelijoiden suuntaan kehitetään jatkuvasti.

LABikäynti - tapahtuma

LABikäynti -tapahtumassa käydään läpi palauteasioita: Miten opiskelijat voivat osallistua toiminnan kehittämiseen palautteiden, kyselyiden ja KOEn kautta? Millaisia kehittämistoimia on tehty opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella? LABikäynti-tapahtuman toteutetaan osana KOEn Speak Out-kampanjaa.


LABin laadunhallinta

LABissa laadun jatkuva ylläpitäminen, arviointi ja kehittäminen on olennainen osa kaikkea ammattikorkeakoulun toimintaa. Laatukäsikirja on tiivis yleiskuvaus LABin organisaatiosta, toiminnasta sekä toiminnan kehittämisen käytännöistä. Tarkemmat LABin toimintaa ohjaavat kaikille yhteiset toimintaperiaatteet, ohjeet ja dokumentit löytyvät opiskelijoille eLABista.

Koulutuksen palautekanavat:

Opiskelijakyselyt:

Vuorovaikutus KOEn kanssa:

Yleinen palaute LABin toiminnasta: