Kieli- ja viestintäopintojen ahotointi

kansikuva

Kieli- ja viestintäopintojen ahotointi

LABin opiskelija hakee aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista Pepissä eAHOT-lomakkeella. Lomake lähetetään sen opintojakson opettajalle, jonka opintojaksoon hyväksiluku kohdistuu.

Hyväksiluku kieliopinnoissa

Saman alan saman laajuiset ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut (formaalit) kieli- ja viestintäopinnot hyväksiluetaan sellaisenaan, jos suorituksesta on alle 10 vuotta, pois lukien toisen kotimaisen kielen suoritus (julkishallinnon kielitutkinto), joka ei vanhene. Aika lasketaan suorituksen arviointipäivästä. Arvosana määräytyy aiemman suorituksen mukaisesti.

Lain mukaan toisen kotimaisen kielen osaaminen on osoitettava ilman apuvälineitä, minkä vuoksi näyttösuorituksen on oltava valvottu. Myös hyväksiluettavaan opintoon on sisällyttävä valvottu suoritus, esimerkiksi tentti. Jos aiemmin suoritettuun opintoon ei ole sisältynyt valvottua osaamisnäyttöä, vaaditaan lisänäyttö, jonka perusteella arvosana tässä tapauksessa määräytyy. Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen arvioidaan lain mukaan asteikolla hylätty - tyydyttävä - hyvä.

Täydennettävä opintojakso

Opiskelija, joka vaihtaa alaa, täydentää aiemmissa korkeakouluopinnoissa suorittamaansa virkamiesruotsin tai englannin opintojaksoa osoittaakseen uuden ammattialan osaamisen. Opiskelija tekee täydennyksen opettajan ohjeiden mukaan. Täydennys arvioidaan arvosanalla hyväksytty-hylätty. Täydennetyn opintojakson arviointi määräytyy aiemman suorituksen mukaisesti.

Jos opiskelija täydentää aiemmissa korkeakouluopinnoissa suorittamaansa kielten tai viestinnän opintojaksoa lisätäkseen opintopistemäärää LABin vaatimalle tasolle, hän tekee täydennyksen opettajan ohjeiden mukaan. Täydennys arvioidaan arvosanalla hyväksytty-hylätty. Täydennetyn opintojakson arviointi määräytyy aiemman suorituksen mukaisesti.

Informaalin osaamisen näyttö

Jos opiskelijalla on muualla kuin korkeakouluopinnoissa hankittua (informaalia) osaamista, opiskelija voi hakea osaamisen näyttöä. Näyttö tehdään ahotoitavan opintojakson tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Näyttönä toimii kieliportfolio, opettajan määrittelemät tehtävät ja/tai opintojakson koe/tentti. Opettaja päättää näytön tavan. Näyttö ja sillä suoritettava opintojakso arvioidaan numeerisesti, jos näytettävä opintojakso on opetussuunnitelmassa numeerisesti arvioitu, ja arvosanalla hyväksytty/hylätty, jos näytettävä opintojakso on näin päätetty arvioida.

Työn opinnollistamisessa käytetään osaamisen näyttöä suoritustapana.

Arviointi tapahtuu Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksien pohjalta.