OPINNÄYTETYÖN KIELENOHJAUS

kansikuva

OPINNÄYTETYÖN KIELENOHJAUS

Opinnäytetyö laajentaa ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja työelämässä tarvittavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyöhön kuuluu aina kirjallinen raportti. LABissa opiskelija saa monipuolista ohjausta ja tukea opinnäytetyöraportin kirjoittamiseen. Tälle sivulle on koottuna ohjauksen keskeiset osa-alueet.     

AMK: Luentosarja, tekstipaja ja arviointi

Opinnäyteprosessin alussa kaikille opiskelijoille tarjotaan Opinnäyteraportin kirjoittaminen (1 op) -luentosarja. Kurssilla on lisäksi itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia, ja osaaminen testataan verkkotentissä. Luentosarja sisältyy kokonaisuuteen Opinnäytetyön suunnittelu (5 op), ja opiskelija saa sen suorittamisesta merkinnän Peppiin. Luentosarjan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Luentoja tarjotaan sekä alakohtaisina että alat ylittävinä toteutuksina. Toteutukselle otetaan maksimissaan 50 opiskelijaa.

Kirjoitusprosessin loppuvaiheessa opiskelija osallistuu tekstipajaan, jossa hän saa (henkilökohtaista) kirjoittamisen ohjausta. Tilaisuudessa käydään myös läpi vastaukset opiskelijoiden ennalta lähettämiin kysymyksiin. 

Jos opiskelijalla on todettu keskivaikea tai vaikea lukivaikeus tai opiskelijan äidinkieli ei ole suomi, hänellä on oikeus tunnin henkilökohtaiseen lisäohjaukseen. 

Lappeenrannan tekniikan opiskelijoilla on tekstipajojen sijasta opponointiseminaarit.

Alasta riippumatta opiskelija saa halutessaan apua englanninkielisen abstraktin kirjoittamiseen.
 

HUOM. Lappeenrannassa sekä kurssille että tekstipajoihin pitää varata paikat Moodlessa

Opinnäyteraportin kirjoittaminen (1 op)

Opinnäytetyön tekstipajat
 

Lahdessa kurssille ja pajoihin varataan paikat yksikköjen omissa opinnäytetyö-Moodleissa:

Opinnäytetyö, LAB Teknologia

Opinnäytetyö, Muotoiluinstituutti

Opinnäytetyö, Liiketoimintayksikkö

Opinnäytetyön tekstipajat, Sosiaali- ja terveysala.
 

Opinnäytetyön raportoinnin ja kieliasun arviointi

Opiskelija lähettää valmiin opinnäyteraportin arvioitavaksi oman yksikkönsä käytänteiden mukaisesti. Työn arvioivat opinnäytetyön ohjaaja, mahdollinen toinen arvioija sekä kielenohjaaja. Kielenohjaaja arvioi valmiin työn LABin raportointia ja kieliasua koskevien arviointikriteereiden mukaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota raportin kieleen, tyyliin, rakenteeseen sekä viittaustekniikkaan. 

Arviointikriteerit ja opinnäytetyön ohjeet löydät täältä (ks. Tiedostot).

YAMK: Luentosarja ja mahdollinen ohjaus

Kaikille ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjotaan Tutkimuksellinen kirjoittaminen (1 op) -opintojakso, joka toteutetaan 6 – 8 tunnin luentona tai luentosarjana. Luento on alakohtainen, ja se tarjotaan opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa. 

Luentosarja sisältyy kokonaisuuteen Opinnäytetyön suunnittelu (10 op), ja opiskelija saa sen suorittamisesta merkinnän Peppiin. Luentosarjan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opiskelijoille ei järjestetä tekstipajoja, mutta ohjaava opettaja voi tarvittaessa suositella opinnäytetyön tekijälle kirjoittamisen henkilökohtaista ohjausta. Tällöin opiskelija ottaa sähköpostitse yhteyttä siihen opettajaan, jonka Tutkimuksellisen kirjoittamisen kurssin hän kävi, ja sopii ohjauksesta tämän kanssa.

Tutkimuksellinen kirjoittaminen -luentosarjan yksikkökohtaiset toteutusaikataulut on koottu info-Moodleen:

YAMK Tutkimuksellisen kirjoittamisen kurssit