SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AHOT JA OPINNOLLISTAMINEN

kansikuva

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AHOT JA OPINNOLLISTAMINEN

AHOT tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. 

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaista tutkinnon edellyttämän osaamisen hankkimista työsuhteessa. Opinnollistaminen on prosessi, jossa    tunnistetaan edellytetty osaaminen, tavoitteellisesti kehitetään osaamista ja osoitetaan hankittu osaaminen. 

Fysioterapeuttikoulutus

AHOT - Työstä hankitun osaamisen tunnustaminen opintoihin (ennen opintojen alkua)

Osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Jos olet ennen opintojasi toiminut työsuhteessa, työssä tai harrastuksissa (esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja, liikunnanohjaaja, henkilökohtainen avustaja, hieroja, hoiva-avustaja, virikeohjaaja, vapaaehtoistyö), voit hyödyntää hankkimaasi osaamista osaksi opintojasi. Hankkimasi osaaminen voidaan:

 • sisällyttää täydentävään osaamiseen
 • korvata soveltuvin osin ammatillisen ydinosaamisen opintojaksojen sisältöjä huomioiden opintojaksojen osaamistavoitteet
 • korvata soveltuvin osin ammatillisen harjoittelujakson sisältöä huomioiden harjoittelujakson osaamistavoitteet

1. Suunnitelma

Perehdy opetussuunnitelmaasi ja sen osaamistavoitteisiin. Tämän jälkeen varaa tutoropettajallesi aika ja keskustele osaamisestasi sekä siitä, miten osaaminen suhteutuu opintosuunnitelmasi osaamistavoitteisiin.

2. Osaamisen näkyväksi tekemisen tavat

Kirjaa eAhot- hakemus Pepissä ja osoita se tutoropettajallesi. Tutustu huolellisesti eLAB-sivuilta löytyviin eAhot-ohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista.

Sovi tutoropettajan tai opettajan kanssa tavasta, jolla todennat osaamisesi. Todentamisen tapa voi olla esimerkiksi raportti, video, portfolio tai näyttö. Arviointitapa voi olla esimerkiksi itsearviointi, työnantajan tekemä arviointi tai oppimis-/arviointikeskustelu

3. Osaamisen todentaminen ja arviointi

Todenna osaamisesi aiemmin sovitulla tavalla tutoropettajalle tai opettajalle.

Tutoropettaja tai opettaja vie suoritus- tai osasuoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Opinnollistaminen - Työstä hankitun osaamisen tunnustaminen opintoihin (opintojen aikana)

Fysioterapeutin työsuhteessa

Voit opinnollistaa fysioterapeutin työsuhteessa saamaasi työkokemusta ammatillisen ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintoihin sekä harjoittelujaksoihin.

Fysioterapeutin työsuhteessa työskentelyyn sinulla tulee olla suoritettuna 140 opintopistettä (Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 3 d § 14.2.2008/104).

Muissa työsuhteissa tai työssä, joka tukee fysioterapeutin ammattiin kehittymistä

Esimerkiksi liikunnanohjaajan, hierojan, henkilökohtaisen avustajan tai lähihoitajan työsuhteessa voit hankkia osaamista ammatilliseen ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen. 

Ammatinharjoittajana tai yrittäjänä voit hankkia osaamista ammatilliseen ydinosaamiseen, täydentävään osaamiseen ja syventävään harjoittelujaksoon.

Vapaaehtoistyössä voit hankkia osaamista ammatilliseen ydinosaamiseen ja täydentävään osaamiseen.

1. Suunnitelma

Tutustu tarkasti opetussuunnitelmaasi, ammatillisen ydinosaamisen ja harjoittelujaksojen yleisiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä fysioterapia-alan osaamiskompetensseihin.

Laadi kirjallinen suunnitelma, jossa kuvaat, miten työ ja siinä syntyvä osaaminen suhteutuu opetussuunnitelman niihin osaamistavoitteisiin, joihin työkokemus mielestäsi vastaa.

Varaa aika tutoropettajallesi ja keskustele työn opinnollistamisesta osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi (HOPS). Sovi tutoropettajan tai opettajan kanssa osaamisen osoittamisen tavasta ja arvioinnista. Osaamisen osoittamisen tapa voi olla esimerkiksi kirjallinen raportti, video tai portfolio.

Arviointitapa voi olla esimerkiksi itsearviointi, työnantajan tekemä arviointi tai oppimiskeskustelu. Sovi työn tekeminen osaksi opintojasi työpaikan yhteyshenkilön / lähiesimiehen kanssa.

2. Työn tekeminen

Työn tekeminen ja osaamisesi kehittyminen

3. Osaamisen todentaminen ja arviointi

Todenna osaamisesi aiemmin sovitulla tavalla tutoropettajalle tai opettajalle.

Arvioinnin jälkeen tutoropettaja tai opettaja dokumentoi opinnollistamisen Peppiin Sopimus-työkalua käyttäen.

Tutoropettaja tai opettaja vie suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriisi.

 

Sairaanhoitajakoulutus - hoitotyö

Opinnollistaminen hoitotyön koulutuksessa 1.1.2022 alkaen

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaista tutkinnon edellyttämän osaamisen hankkimista työsuhteessa. Opinnollistaminen on prosessi, jossa tunnistetaan edellytetty osaaminen, tavoitteellisesti kehitetään osaamista ja osoitetaan hankittu osaaminen. (Harkka-hanke)

OPINNOLLISTAMINEN TOTEUTETAAN SAIRAANHOITAJAN TAI LÄHIHOITAJAN TYÖSUHTEESSA

 • Sairaanhoitajan työsuhteessa saatua työkokemusta voidaan opinnollistaa opetussuunnitelman mukaisiin harjoitteluihin ja täydentävän osaamiseen.
 • Harjoittelun Moodle-kurssi, Lahti
 • Harjoittelun Moodle-kurssi, Lappeenranta
 • Sairaanhoitajan sijaisuudessa työskentelyyn vaaditaan 140 op
 • Sairaanhoitajan sijaisuudessa voi opinnollistaa harjoittelua enintään 25 op
 • Samassa yksikössä voi opinnollistaa harjoittelua enintään 15 op
 • Opinnollistettava kokonaisuus on vähintään 5 op:n laajuinen
 • Voit opinnollistaa harjoittelua, kun olet suorittanut teoriaopinnot hyväksytysti kyseisellä kliinisen hoitotyön alueella
 • Täydentäviin opintoihin voi opinnollistaa sairaanhoitajan sijaisuudessa 30 op
 • Lähihoitajan sijaisuuteen vaaditaan 60 op tai lähihoitajan tutkinto
 • Lähihoitajan sijaisuudessa voi opinnollistaa harjoittelua enintään 10 op
Työsuhteesta tai työstä saatavan osaamisen sisällyttäminen opintoihin – opinnollistaminen

1. Suunnitelma

 • Keskustele oman tutoropettajan kanssa työnsuhteen opinnollistamisesta osaksi harjoittelupolkua/ täydentävää osaamista sekä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa esim. Hops-keskustelun yhteydessä.
 • Laadi opinnollistamisen suunnitelma opinnollistamisen lomakepohjalle, jossa kuvaat miten työstä hankittu osaaminen vastaa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita huomioiden omat henkilökohtaiset tavoitteesi.  
 • Lomakepohja, Lahti
 • Lomakepohja, Lappeenranta (tulossa)
 • Täyttämäsi lomake siirtyy tutorin allekirjoitettavaksi. Lomake toimii ilmoittautumisena opinnollistamisen työpajaan. Lomake tulee lähettää 2 viikkoa ennen valitsemaasi työpajaa tutorin allekirjoitettavaksi. Moodle sivustolla ilmoitetaan työpajojen ajankohdat.
 • Vie Moodlessa olevaan kyseisen työpajan wikitaulukkoon nimesi.

2. Työssä syntyvän osaamisen näytettäväksi tekeminen

 • Hyväksytyn opinnollistamisen suunnitelman toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti.
 • Opiskelija on sopinut opinnollistamisen osaksi opintojaan työpaikan yhteyshenkilön/ lähiesimiehen sekä tutoropettajan tai harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.
 • Tavoitteellinen opiskelu ja osaamisen kehittyminen.

3. Osaamisen todentaminen ja arviointi

 • Toteuta opettajaohjaajan kanssa sovitut tehtävät ja arvioinnit suunnitelman mukaisesti.
 • Palauta dokumentit: itsearviointi, työnantajan edustajan arviointi, sovitut oppimistehtävät, dokumentti toteutuneista työtunneista Workseed -alustalle.
 • Harjoittelusta/opintojaksosta vastaava opettaja vie arvioinnin Peppiin.

 

Sosionomikoulutus

Ennen opintojen alkua tai opintojen aikana – opintoihin perustuva osaamisen tunnustaminen

1. Suunnitelma

Opiskelijan idea sisällyttää ennen opintojensa alkua saatua osaamista osaksi opintoja

Opiskelija aloittaa prosessin tutustumalla tarkasti opetussuunnitelmaan, osaamistavoitteisiin, oman alansa osaamiskompetensseihin ja arviointikriteereihin.

2. Osaamisen näkyväksi tekemisen tavat

Opiskelija varaa HOPS-keskustelun tutoropettajan / opintojakson opettajan kanssa 

Opiskelija, tutoropettaja / opintojakson opettaja sopivat, miten opiskelijan ennen opintojen alkua saatu osaaminen suhteutuu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. 

Osaamisen osoittamisesta sopiminen ja tarvittaessa osaamisen täydentäminen 

Opiskelija sopii tutoropettajan / opintojakson opettajan kanssa tavasta, jolla hänen ennen opintojensa alkua kerryttämänsä osaaminen todennetaan. Näyttötapa voi olla esimerkiksi raportti, video, portfolio. Arviointitapa voi olla esimerkiksi itsearviointi, työnantajan tekemä arviointi tai oppimis-/arviointikeskustelu. 

Joissain tapauksissa voidaan sopia, että opiskelija täydentää aiemmin hankittua osaamistaan. Tämän toteutustavasta sovitaan yhdessä opintojakson opettajan kanssa.  

Opiskelija tekee hakemuksen opintojakson opettajalle Pepin eAhot palvelussa ja valitsee sieltä: ”muun kuin koulutuksesta saadun osaamisen hyväksiluku.” Ohjeet hakemuksen kirjoittamiseen täältä.

3. Osaamisen todentaminen ja arviointi

Opiskelija todentaa osaamisensa aiemmin yhdessä sovitulla, arvioitavalla näyttötavalla. Tämä on hyvä kytkeä opintojaksoon.

Opintojakson opettaja vie suoritus- tai osasuoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Ennen opintojen alkua tai opintojen aikana hankitun harjoitteluun liittyvän osaamisen tunnustaminen

Harjoitteluun liittyvän osaamisen tunnustamisessa huomioitavaa:

Keskiössä on sosionomin osaaminen.

Työkokemus (esim. lähihoitaja, lastenhoitaja, koulunkäynnin ohjaaja, henkilökohtainen avustaja), joka tukee sosionomin ammattiin kehittymistä, voidaan ahotoida yhden harjoittelun osalta.

1. Suunnitelma

Opiskelija tutustuu tarkasti opetussuunnitelmaan, harjoittelujaksojen yleisiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä sosiaalialan osaamiskompetensseihin. 

Opiskelija keskustelee tutoropettajan ja harjoitteluvastaavan kanssa harjoittelun ahotoinnista.

Prosessi lähtee käyntiin eAhotin kautta Pepissä – hakemus toimitetaan harjoitteluvastaavalle ja ne käsitellään harjoittelujakopäivinä.

Osaamisen näyttö annetaan näyttöpäivässä.

2. Osaamisen todentaminen ja arviointi

Harjoitteluun liittyvän osaamisen tunnustamiseen liittyy näytön antaminen. Näyttöjen aikataulu ja näyttötehtävät löytyvät LAB – Sosionomikoulutuksen harjoittelut -Moodlealustalta. Näyttöpäiviä järjestetään 4-5krt / lukukausi.

Opiskelija ilmoittautuu näyttöpäivään 2 viikkoa ennen näyttöpäivää.

Opiskelija palauttaa tehtävän näytön vastaanottavalle opettajalle (alustalle) viikkoa ennen näyttöpäivää.

Hyväksytyn näytön jälkeen harjoittelua ohjaava opettaja vie suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

Työsuhteesta tai työstä hankitun osaamisen tunnustaminen opintoihin – opinnollistaminen

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaista tutkinnon vaatiman osaamisen hankkimista työelämässä. Osaamista voi hankkia työsuhteisessa työssä, vapaaehtoistyössä, harrastuksissa tai muualla työelämässä. Opinnollistaminen on prosessi, jossa tunnistetaan edellytetty osaaminen, tavoitteellisesti kehitetään osaamista ja osoitetaan hankittu osaaminen. (Harkka-hanke 2020, LAB Duunimalli.) 

Opintojakson opettaja määrittelee, onko opintojaksoa mahdollista opinnollistaa.

1. Suunnitelma, ennen työskentelyä

Opiskelija tutustuu tarkasti opetussuunnitelmaan, opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä sosiaalialan kompetensseihin.

Opiskelija laatii kirjallisen osaamissuunnitelman, jossa kuvataan, miten työ ja siinä syntyvä osaaminen suhteutuu opetussuunnitelman niihin osaamistavoitteisiin, joihin työkokemus vastaa.

Opiskelija keskustelee tutoropettajan ja opintojakson opettajan kanssa työn opinnollistamisesta opintojaksolle. Opiskelija kuvaa suunnitelmassaan, miten työstä hankittu osaaminen suhteutuu opintojakson osaamistavoitteisiin (suunnitelman tallentaminen Peppiin). 

Osaamissuunnitelmassa täytyy näkyä teoreettinen viitekehys.

Opiskelija ja opintojakson opettaja sopivat osaamisen näyttötavasta, arvioinnista sekä opintopistekertymästä. Näyttötapa voi olla esimerkiksi raportti, video, portfolio. Arviointitapa voi olla esimerkiksi itsearviointi, työnantajan tekemä arviointi tai oppimis-/arviointikeskustelu. 

Opiskelija sopii opintojensa suorittamisesta työpaikan yhteyshenkilön tai lähiesimiehen kanssa.

2. Työskentelyn aikana

Tavoitteellinen työskentely on keskeistä ja osaamisen kehittyminen tavoitteena.

3. Osaamisen todentaminen ja arviointi

Opiskelija todentaa hankkimansa osaamisen aiemmin sovitulla näyttötavalla. 

Suositeltavaa on yhdistää näytön antaminen opintojaksoon

Opintojakson opettaja ottaa vastaa näytön.

Arvioinnin jälkeen opintojakson opettaja antaa arvioinnin ja dokumentoi opinnollistamisen Peppiin Sopimus-työkalua käyttäen. 

Työsuhteesta tai työstä saatavan osaamisen sisällyttäminen opintoihin – harjoittelun opinnollistaminen

Työn opinnollistamisessa on kyse suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa harjoittelun toteuttaminen viedään työpaikalle. Keskiössä on sosionomin osaaminen.

Työsuhteissa (esim. lähihoitaja, lastenhoitaja, koulunkäynnin ohjaaja, henkilökohtainen avustaja), jotka tukevat sosionomin ammattiin kehittymistä, voidaan hankkia osaamista yhden harjoittelun osalta (sis. AHOT). Lisäksi voi vapaasti valittaviin täydentäviin opintoihin (15op) opinnollistaa edellä mainittua työkokemusta. Näytön pohjana toimivat sosionomin AMK-kompetenssit (3-9 op valittavana 4 kompetenssialuetta, 10-15op kaikki kompetenssialueet).

Sosionomin työnkuvaa vastaavissa työsuhteissa saatua työkokemusta voi opinnollistaa kaikkiin harjoitteluihin.

Opinnollistaminen omassa työssä (mm. sosiaaliala, kasvatusala, nuorisotyö) on mahdollista, opinnollistamisen laajuudesta neuvoteltava tutoropettajan sekä harjoitteluvastaavan kanssa. Tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja tapauskohtaisia.

1. Suunnitelma

Opiskelija tutustuu tarkasti opetussuunnitelmaan, harjoittelujaksojen yleisiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä sosiaalialan osaamiskompetensseihin. 

Opiskelija keskustelee tutoropettajan ja harjoitteluvastaavan kanssa työn opinnollistamisesta harjoittelujaksolle, osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Prosessi lähtee käyntiin eAhotin kautta Pepissä – hakemus toimitetaan harjoitteluvastaavalle ja ne käsitellään harjoittelujakopäivinä.

Työn opinnollistamisesta opiskelija tekee vapaamuotoisen kirjallisen osaamissuunnitelman, mikä tulee hyväksyttää etukäteen näytön vastaanottavalla opettajalla.

Osaamisen näyttö annetaan näyttöpäivässä.

2.Osaamisen todentaminen ja arviointi

Harjoittelun opinnollistamiseen liittyy näytön antaminen. Näyttöjen aikataulu ja näyttötehtävät löytyvät LAB – Sosionomikoulutuksen harjoittelut -Moodlealustalta. Näyttöpäiviä järjestetään 4–5 krt/lukukausi.

Opiskelija ilmoittautuu näyttöpäivään 2 viikkoa ennen näyttöpäivää.

Opiskelija palauttaa tehtävän näytön vastaanottavalle opettajalle (alustalle) viikkoa ennen näyttöpäivää.

Hyväksytyn näytön jälkeen harjoittelua ohjaava opettaja vie suoritusmerkinnän opintosuoritusrekisteriin.