Uusintatenttiohjeet

kansikuva

Uusintatenttiohjeet

Pepin Tentit-osiossa hallinnoidaan yleisinä uusinta- ja korotustenttipäivinä Lappeenrannan kampuksella järjestettäviä laitetenttejä sekä muita sähköisiä tenttejä kuten Moodle-tentit. Huom! Exam-tenttejä ei hallinnoida Pepissä.

Ilmoittautuminen tenttiin aukeaa viimeistään 28 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta ja päättyy 14 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta.

Katso ohjeet tentti-ilmoittautumiseen Peppiohjeista

Uusintatenttipäivät

Uusintatenttiohje

Tenttiohjetta sovelletaan yleisinä tenttipäivinä suoritettaviin uusintatentteihin. Yhdellä kertaa voi suorittaa korkeintaan kolme tenttiä. Tenttiin voi osallistua vain läsnä oleva ja tentittävälle opintojaksolle ilmoittautunut opiskelija.

Myöhässä tulevat opiskelijat voidaan ottaa tenttiin siihen saakka, kun kukaan ei ole vielä poistunut tenttisalista. Poikkeuksena laitetentti, johon ei voi saapua myöhässä.

Tenttitilaisuuteen saavat osallistua vain siihen asianmukaisesti ilmoittautuneet. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Opiskelija ilmoittaa itse opettajalle, ellei saavu tenttiin. Opiskelija, joka ei ole perunut tenttiin ilmoittautumista viimeistään seitsemän työpäivää ennen tenttipäivää, menettää tenttikerran. Tenttiin ilmoittautunut opiskelija hylätään, mikäli hän ilman perusteltua syytä jää saapumatta tenttiin.

Opiskelijalla on oltava tenttitilaisuudessa mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Matkapuhelin ja muut tavarat mukaan lukien rannekello jätetään tenttitilan etuosaan. Tenttivalvojat osoittavat opiskelijalle istumapaikan siten, että samaa tenttiä suorittavat eivät istu vierekkäin. Opettajan on tiedotettava etukäteen sekä opiskelijoille että tentin valvojille sallitaanko tentissä muita välineitä tai materiaaleja. Valvojilla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat välineet ja materiaalit. Jokaisella opiskelijalla on oltava mukanaan omat välineet ja materiaalit.

Tenttiin osallistujat eivät saa keskustella keskenään tenttitilaan saapumisen jälkeen. Tenttiin vastaamisen voi aloittaa, kun valvoja antaa luvan.Tenttivastaukset kirjoitetaan opettajan antamalle kysymyspaperille tai ammattikorkeakoulun konseptipaperille tai ne tallennetaan opettajan määräämällä tavalla sähköiseen muotoon. Opiskelija palauttaa tentistä lähtiessään kaikki saamansa paperit. Jos opiskelijalla on tentin aikana asiaa valvojalle, hänen on ilmoitettava siitä käden nostolla ja odotettava, kunnes valvoja tulee hänen luokseen.

Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 15 min kuluttua tentin virallisesta alkamisajankohdasta. Tenttitilaisuudesta voi poistua kesken tentin ainoastaan opettajan luvalla ja valvomana.

Erityisestä syystä opiskelija voi saada ilmoitettua enemmän aikaa tentin tekemiseen ja luvan käyttää tarvitsemaansa apuvälinettä. Opintojakson opettajan on ilmoitettava siitä kaksi viikkoa aikaisemmin tenttisihteerille. Tenttimisen erityisjärjestelyt ja lisäohjeet.

Atk-luokissa tentin aikana sähköpostin ja Internetin käyttö on kielletty, ellei opettaja anna siihen lupaa.

Tenttitilaisuuden valvojalla on oikeus poistaa opiskelija tenttitilaisuudesta, mikäli opiskelija epäillään syyllistyneen vilppiin. Jos vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen, voi arvioinnin suorittava opettaja hylätä opintosuorituksen. Vilppiin tai rikkomukseen syyllistynyttä opiskelijaa voidaan ammattikorkeakoulussa rangaista varoituksella tai hänet voidaan erottaa määräajaksi (Tutkintosääntö 1.8.2020).  

Tentistä poistuessaan ja tenttivastauksiaan palauttaessaan opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä.