Harjoittelut

kansikuva

Harjoittelut

Harjoittelun tavoitteet

HUOM! Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on oma erillinen ohjeensa. Katso se täältä.

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja. Sen aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Onnistuneella harjoittelupaikan valinnalla voi olla suuri merkitys opiskelijan tulevaisuuteen. Monelle aukeaa harjoittelun kautta mahdollisuus ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaan valmistumisen jälkeen.

Harjoittelu tähtää koulutuksen tavoitteiden mukaisten työelämätaitojen ja ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Harjoittelun avulla pyritään vaikuttamaan nousujohteiseen urakehitykseen suoritustason tehtävistä suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Teoriaopintojen lomaan ajoittuva tavoitteellinen ja hyvin suunniteltu harjoittelu lisää myös opiskelumotivaatiota.

Opiskelijalle harjoittelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutusvaihe, joka antaa mahdollisuuden opinnoissa hankitun osaamisen soveltamiseen ja testaamiseen sekä luo pohjaa oman osaamisen arviointiin ja itsensä kehittämiseen. Kyky oman osaamisen arviointiin korostuu tämän päivän työelämässä, jossa työnjohtotehtävät yhä useammin kuuluvat työntekijälle itselleen.

Harjoittelun laajuus vaihtelee koulutusaloittain. Liiketalouden, matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, muotoilun, kuvataiteen ja tekniikan tutkintokoulutuksissa harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä. Se vastaa 20 viikkoa opintoihisi liittyvää työtä, joka voi jakautua kahteen tai useampaan jaksoon. Sen sisällöstä, tavoitteista ja ajankohdasta sovitaan aina etukäteen oman harjoittelun ohjaajan kanssa. Harjoittelu tehdään joko palkallisena tai palkattomana.

Harjoittelun osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa 

  • kuvailla työhön liittyviä ilmiöitä ja käyttää siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • toimia tuloksellisesti työyhteisön käytäntöjen ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
  • käyttää opittuja tekniikoita, työtapoja, malleja ja prosesseja
  • toimia asiakaslähtöisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyöverkostoissa 
  • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa työpaikalla tehtävään työhön.

Harjoittelupaikan hankinta, palkkaus ja sopimus

Harjoittelupaikan hankkimisesta vastaa pääsääntöisesti opiskelija itse. Harjoittelupaikoista tiedotetaan myös alan omien yksiköiden eri kanavissa. Harjoittelunohjaajalta voit kysyä neuvoa kaikissa harjoitteluun liittyvissä asioissa.

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisessa hallinnossa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Tapauskohtaisesti voidaan hyväksyä myös yksityisyrittäjänä toimiminen. Tällöin opiskelijan tulee etukäteen sopia harjoitteluohjaajan kanssa harjoittelun sisällöstä ja dokumentoinnista.

Harjoitteluajalta mahdollisesti maksettavan palkan sopivat työnantaja ja opiskelija keskenään. Mikäli harjoittelu suoritetaan palkallisessa työsuhteessa, opiskelija solmii normaalin työsopimuksen työantajan kanssa. Palkattomassa harjoittelussa harjoittelija ja työnantaja sekä LAB-ammattikorkeakoulu laativat yhteisen harjoittelusopimuksen. Jos harjoittelu on palkatonta, on harjoitteluajalle mahdollista saada kesäajan opintotukea, vuositulorajojen puitteissa. Opintotukeen liittyvissä asioissa olethan yhteydessä suoraan Kelaan. Opiskelija on normaalisti vakuutusten piirissä myös harjoittelun aikana.

Harjoittelu ulkomailla

Huomaathan, että harjoittelu ulkomailla tulee aina ilmoittaa kv-palveluille. Ulkomailla suoritettava harjoittelu rekisteröidään LAB Mobility-Online järjestelmään. Sinulle voidaan myöntää myös apuraha harjoitteluun, joka suoritetaan ulkomailla. 

Lue lisää harjoittelusta ulkomailla.

Urapalvelut opiskelijoille

Urapalvelut auttavat opiskelijoita käytännön työnhaussa ja oman urasuunnan löytämisessä. Tutustu opiskelijoille tuotettaviin palveluihin, kuten harjoittelupaikkojen välittäjiin, Urapalveluiden -sivustolla.

Harjoittelusuunnitelma

Harjoittelusuunnitelma tehdään yksiköiden tarkempien ohjeiden mukaan.

Harjoittelun raportointi ja suoritusmerkintä

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan tulee raportoida (kirjallisesti/visuaalisesti/videotallenteena) suoritetusta harjoittelusta. Raportti on yhteenveto toteutuneesta harjoittelusta ja se tehdään erikseen jokaisesta harjoittelusuhteesta. Harjoitteluraportissa osoitetaan perehtyneisyys harjoittelupaikkaan ja harjoittelun aikaisiin tehtäviin sekä analysoidaan omaa oppimista ja oppimisprosessia. Raportointi tehdään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Hyväksytty harjoittelu kirjataan Peppiin merkinnällä ”hyväksytty”.

Alakohtaiset harjoitteluohjeet

Muotoiluinstituutti - kuvataide: linkki Moodleen
Muotoiluinstituutti - graafinen suunnittelu: linkki Moodleen
Liiketalous - Liike Lahti harjoittelun linkki Moodleen
Liiketalous - Liike Lappeenranta harjoittelun linkki Moodleen (Liiketalouden, Digitradenomien ja Tietojenkäsittelyn opiskelijat)
Liiketalous - Tietojenkäsittelyn koulutus, Lahti: linkki Moodleen
Restonomit Lappeenranta - linkki Moodleen
Teknologia - konetekniikka, Lappeenranta: linkki Moodleen

Kaikissa harjoitteluun liittyvissä asioissa saat lisätietoa tutoropettajaltasi.

Alla oleva tiedosto: Harjoittelusopimus, koskee vain Tekniikan ja Muotoiluinstituutin opiskelijoita.