YAMK - AHOT

kansikuva

YAMK - AHOT

Hyväksilukeminen: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija voi hakea osaamisensa tunnustamista, kun hän arvioi osaamistaan. Samalla käynnistyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatiminen yhdessä opintojen ohjauksesta vastaavan opettajan kanssa. Aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnustaa koko opintojen ajan. ​Hankittu osaaminen suhteutetaan aina opetussuunnitelman, moduulien ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnustamisen prosessin käynnistää opiskelija. LAB-ammattikorkeakoulussa on käytössä eAHOT - opintojen sähköinen hyväksilukeminen, jonne kirjaudutaan Peppi-järjestelmän kautta, peppi.lab.fi

AHOTin erityispiirteitä YAMK-opinnoissa

Tutkintoon kuuluvien opintojen korvaaminen ja muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen osaksi tutkintoa

Ylemmässä AMK –tutkinnossa opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla (Tutkintosääntö 25 §). Opintojen tulee olla ylemmän AMK –tutkinnon tasoa (EQF/NQF 7). Tutkintoon hyväksiluetaan enintään kymmenen vuotta vanhoja opintosuorituksia. Tutkintoon ei pääsääntöisesti hyväksilueta opintoja yli tutkinnon laajuuden. (Tutkintosääntö 25 §.)

Opintosuoritusten hyväksilukemista arvioitaessa kriteereinä ovat koulutuksen, moduulin ja opintojakson osaamistavoitteet, opintosuorituksen laajuus, sisältö ja tutkintojen osaamisen viitekehys. Arviointina hyväksiluvuista kirjataan opiskelijan opintorekisteriin aiempi opintosuorituksen numero. Jos aiempi opintosuoritus ei vastaa täysin hyväksiluettavaa jaksoa, voidaan suoritus kirjata hyväksyttynä.  

Ylempään AMK –tutkinnon täydentävään osaamiseen voidaan sisällyttää koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisia opintoja:

  • Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot (10 op tai 15 op)
  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt (10 op tai 15 op)
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170120#a30.1.2020-61
  • Yliopistolliset arvosanat (syventävät opinnot)
  • Ammatillinen opettajakoulutus (10 – 15 op)
     

Hakukelpoisuuden tuottaneeseen tutkintoon sisältyneitä opintoja ei voida hyväksilukea.

Aiemmin hankittua osaamista voidaan sisällyttää osaksi opintoja myös LAB-Duunimallin avulla.  LAB-Duunimalli ohjeistaa millä tavoin muualta kuin muodollisesta koulutuksesta kertynyttä osaamista voidaan sisällyttää osaksi opintoja.  Tämä edellyttää aina tutoropettajan/opettajan kanssa käydyn keskustelun, jossa sovitaan, miten osaaminen osoitetaan. Osaamista voi kertyä esimerkiksi työstä, järjestö- tai seuratoiminnasta , harrastustoiminnasta tai vapaaehtoistoiminnasta.