KELA Uutiskirjeet

Kansikuva

KELA Uutiskirjeet

1.8.2022: Kelan etuuksiin tulee ylimääräinen 3,5 %:n korotus 1.8.2022 alkaen

Useimpien Kelan maksamien etuuksien määrä nousee elokuussa, kun kansaneläkeindeksiin tehtiin inflaation vuoksi ylimääräinen korotus.

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt eduskunta päätti tehdä siihen ylimääräisen korotuksen 1.8.–31.12.2022.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. Etuuksien uudet määrät on nyt päivitetty Kelan verkkosivujen sisältöihin, taulukoihin ja esimerkkeihin:

Etuuksiin liittyviä euromääriä ja tulorajoja 1.8.2022 alkaen

Etuuksien maksupäivät

Ylimääräinen korotus ei kuitenkaan koske kaikkia Kelan etuuksia. Esimerkiksi lapsilisiä ei ole sidottu kansaneläkeindeksiin. Myöskään yleisen asumistuen tai eläkkeensaajan asumistuen määrä ei nouse, koska näiden etuuksien määräytymisperusteisiin ei tule muutoksia.

Opintorahaan tulee suurempi korotus kerralla

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa.  Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1.8. alkaen 5,7 %, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.

Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 268,23 e/kk, aiemmin 253,69 e/kk. Opintorahan uusi määrä on voimassa 31.7.2023 asti.

Kela ottaa korotetut etuudet huomioon tulona

Kela ottaa etuuksien uudet määrät huomioon tulona, kun se tekee yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen ratkaisuja ja tarkistuksia 1.8.2022 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jos asiakas saa niitä Kelan etuuksia, joihin tulee ylimääräinen korotus, hänen asumistukensa määrä saattaa laskea hieman seuraavassa tarkistuksessa.

Seuraava tarkistus tehdään 1.1.2023

Seuraavan kerran Kelan etuuksien euromäärät tarkistetaan ensi vuoden alussa. Poikkeuksena on opintoraha, joka tarkistetaan 1.8.2023. Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.

1.8.2022: Syksyn opintolainan voi nostaa 1.8.2022 alkaen

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2022–2023. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty 110 350 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen. Tulevana lukuvuonna opintorahaan tulee 5,7 % korotus.

Kela on lähettänyt myönteisen lainatakauspäätöksen 109 150:lle opintotuen saajalle ja 1 200:lle aikuiskoulutustuen saajalle ensi lukuvuodelle. Niille opintojaan jatkaville opiskelijoille, joilla on vireillä opintotukihakemus, muutosilmoitus tai muu asia, Kela lähettää päätöksen lainatakauksesta samalla, kun vireillä olevasta asiasta. Tämä koskee 680:tä opiskelijaa.

Vuosi sitten lainatakauspäätöksen sai 111 800 opiskelijaa.

Kela myöntää opintolainan valtiontakauksen enimmäismääräisenä lukuvuodeksi kerrallaan. Se on tavallisimmin 650 e/kk. Opiskelija voi siis saada opintolainaa syksyllä 2 600 tai 3 250 euroa ja keväällä tavallisimmin 3 250 euroa.

Opintolaina ja muu opintotuki on tarkoitettu lukuvuoden kaikille opiskelukuukausille. Kela ei voi myöntää enimmäismäärää suurempaa lainatakausta. Opiskelija voi kuitenkin saada lisää opintotukea, jos opiskeluaika pitenee esimerkiksi kesäkuukausille tai opintojen lisäajalle. Suurempi lainatakaus voidaan myöntää vain ulkomaan opiskelujakson ajaksi.

Opiskelija voi tarkistaa lainatakauksen voimassaolon OmaKelasta tai puhelinpalvelusta.

Opintolaina nostetaan pankista

Opiskelijan pitää sopia opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja minkä verran.

Suurin osa opiskelijoista voi nostaa lukuvuoden opintolainansa kahdessa erässä. Ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen. Jos lukuvuoden 2021–2022 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa vielä heinäkuun aikana.

Lukuvuonna 2021–2022 nostettujen opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,3 %. Yleinen korkotason nousu tulee nostamaan myös opintolainojen korkoja.

Opintorahoihin indeksikorotus elokuusta alkaen

Samalla kun Kela on tehnyt päätökset ensi lukuvuoden opintolainoista, opintorahojen määrät on tarkistettu. Opintorahojen euromääriä suurennetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. Tulevana lukuvuonna korotus on 5,7 %. Itsenäisesti asuvan 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha suurenee 14,54 eurolla ja on siten 268,23 e/kk elokuusta alkaen.

Kela ei anna opintorahojen vuosittaisista indeksikorotuksista erillistä päätöstä. Opiskelija voi katsoa maksettavan opintotuen määrän OmaKelasta. Opintotuen määrä kerrotaan myös tulevan lukuvuoden lainatakauspäätöksessä.

18.7.2022: Asumisen tuista kertovat kela.fi-sivut uudistuivat – tieto löytyy nyt aiempaa helpommin

Uudistetuilta sivuilta asiakas löytää helpommin omaa tilannettaan koskevaa tietoa asumisen tuista. Sivuja on aiempaa kätevämpää käyttää mobiililaitteilla.

Asumisen tukia käsittelevät uudet kela.fi-sivut on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uudistetuilla sivuilla tietoa on kohdennettu niin, että asiakas löytää helpommin olennaisen tiedon oman asuinpaikkansa tai asumismuotonsa perusteella. Sivujen sisältöä ja rakennetta on selkeytetty ja hankalia käsitteitä on selitetty muun muassa esimerkkien avulla.

Moni asiakas etsii esimerkiksi tietoa siitä, miten tulot vaikuttavat asumistukeen. Uusille sivuille on koottu aiempaa selkeämmin tietoa eri etuuksien, palkan ja pääomatulojen vaikutuksesta tuen määrään.

Suurin osa sivujen sisällöistä käsittelee yleistä asumistukea, jota voivat saada pienituloiset asiakkaat. Asumistuen tarkoitus on auttaa asumismenojen maksamisessa. Vuonna 2021 yleistä asumistukea sai lähes 520 000 ruokakuntaa.

Helpompi käyttää mobiililaitteella

Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaisiin, jotka selaavat sivuja mobiililaitteella. Uusien sivujen sisällöt on muotoiltu niin, että mobiilikäyttäjä löytää tiedon helpommin. Tällä hetkellä noin 60 % sivujen käynneistä tehdään mobiililaitteilla.

Uudistuksessa on hyödynnetty muun muassa asiakkaiden palautteita ja Instagramissa asiakkaille tehdyn kyselyn tuloksia.

Palautetta ja kehitysehdotuksia uusista sivuista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kelafi@kela.fi.

Tutustu uusiin sivuihin: Yleinen asumistuki - kela.

1.6.2022: Uusi opiskelija, hae tuet Omakelassa ja maksa terveydenhoitomaksu ajoissa

Uudet opinnot aloittava opiskelija voi hakea opintotukea ja yleistä asumistukea. Toiseen asteen opiskelija voi hakea myös koulumatkatukea. Jos opiskelija aloittaa opinnot suomalaisessa korkeakoulussa, hänen täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Opintotukea voi hakea OmaKelassa heti, kun opiskelija on vastaanottanut opiskelupaikkansa. Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelija ei vielä tietäisi, miten ja missä asuu opiskeluaikana. Jos opiskelija asuu vanhempansa luona ja saa opintotukea, hänen täytyy muistaa tehdä opintotuen muutosilmoitus, kun hän muuttaa pois vanhempansa luota.

Opintorahaan on tulossa ylimääräinen indeksikorotus, ja sen mukaiset uudet euromäärät tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen. Kela tarkistaa opintotuen määrän automaattisesti, joten opiskelijan ei tarvitse hakea muutosta opintotukeen. Opintotuen määrän voi tarkistaa OmaKelasta 4.7.2022 alkaen.

Opintotuessa on vuosituloraja. Jos opiskelija nostaa opintotukea 9 kuukaudelta, vuosituloraja on 15 630 euroa. Jos taas tukikuukausia on 10, vuosituloraja on 13 900 euroa. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa. Vuositulorajalaskurilla voi arvioida, kuinka suuri oma vuosituloraja on.

Tiedätkö jo, miten asut? Hae yleistä asumistukea

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea OmaKelassa, kun hän on tehnyt vuokrasopimuksen ja hänellä on tiedossa syksyn tulot. Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa ruokakunnan yhteenlasketut tulot ja asumismenot.

Opiskelija voi arvioida laskurin avulla, onko hänellä oikeus yleiseen asumistukeen ja minkä verran sitä voisi saada.

Yleisessä asumistuessa tulot otetaan huomioon eri tavalla kuin opintotuessa. Asumistuessa ei ole samanlaista vuosittaista tulorajaa kuin opintotuessa. Jos tulot tai muut asumistukeen vaikuttavat asiat muuttuvat, asumistukeen täytyy hakea tarkistusta mahdollisimman nopeasti.

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansanopiston tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

Korkeakouluopiskelija, muista maksaa terveydenhoitomaksu

Kun opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi suomalaiseen korkeakouluun, hänen täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu lukukausittain Kelalle.

Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan opiskelijan pitää itse maksaa maksu OmaKelassa. Maksun maksettuaan opiskelija voi käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta syksyn opintoihin?

Oikeus opiskelutulkkaukseen kannattaa hakea heti, kun saa päätöksen opiskelupaikasta. Opiskelutulkki täytyy tilata erikseen, ja tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Lue lisää

31.5.2022: Tutustu Opiskelijan etuuksiin selkosuomeksi

Vuoden 2022 esite kertoo selkokielellä, miten Kela tukee opiskelijoita ja armeijaa tai siviilipalvelusta suorittavia sekä miten etuuksia haetaan. Samat tiedot ovat myös Kelan selkokielisillä sivuilla.

Kelan selkokieliset etuusesitteet esittelevät kaikki Kelan etuudet selkosuomeksi ja selkoruotsiksi. Helposti ymmärrettävät esitteet sopivat kaikille Kelan asiakkaille.

Kaikista kahdeksasta esitteestä on nyt julkaistu uudet versiot vuodelle 2022. Kaikkiin esitteisiin voi myös tutustua verkossa.

Myös Kelan selkokielinen esite opiskelijoille ja asevelvollisille on päivitetty suomeksi ja ruotsiksi lukuvuodelle 2022–2023. Opiskelijan ja asevelvollisen etuuksista voi lukea selkokielellä myös Kelan verkkosivujen kohdasta opiskelu ja asevelvollisuus (selkosuomeksi).

Oppilaitokset ja yhteistyökumppanit voivat tilata esitteitä osoitteesta lomakevarasto@kela.fi. Pienin lähetettävä määrä on 10 kappaletta. Painettuja esitteitä saa myös Kelan palvelu- ja asiointipisteistä.

Selkokieliset tekstit julkaistaan myös Kelan selkokielisillä verkkosivuilla. Niillä vieraili viime vuonna 425 800 uniikkia kävijää.

Opiskelijan ja asevelvollisen etuuksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavilla Kelan sivuilla:

3.5.2022: Henkilöasiakkaat voivat taas varata verkossa puhelinaikoja 9.5.alkaen

Henkilöasiakkaiden mahdollisuus varata puhelinaikoja on ollut poissa käytöstä kevään aikana. Maanantaista 9.5. alkaen henkilöasiakkaat voivat taas varata itselleen puhelinaikoja. Varattava aika on nyt 15 minuutin pituinen, ja aikoja on tarjolla rajallinen määrä.

Kelan puhelinpalveluun tuli alkuvuonna aiempaa enemmän puheluita, ja ajanvarauspalvelua hoitavien työntekijöiden panosta tarvittiin sinne. Kyseessä oli tilapäinen muutos, jonka aikana palvelun sisältöä kehitettiin niin, että se vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin.

Verkossa voi nyt varata 15 minuutin neuvonta-ajan puhelinpalveluun, ja aikoja on tarjolla rajallinen määrä.

Jos aikoja ei ole tarjolla, asiakas voi soittaa puhelinpalveluun. Jos asian hoitaminen vaatii pidemmän ajan, Kelan puhelinpalvelun työntekijä voi varata asiakkaalle uuden, pidemmän ajan. Tulkkausta tarvitseva asiakas voi varata ajan soittamalla puhelinpalveluun.

Kelan yhteistyökumppanit voivat jatkossakin varata asiakkailleen puhelinaikoja

Myös Kelan yhteistyökumppani voi varata yhteiselle asiakkaalle pidemmän ajan esimerkiksi etuuden hakemista, digitukea tai elämäntilanteen muutoksen läpikäyntiä varten. Kumppani voi myös varata yhteisen puhelinajan asiakkaan, kumppanin ja Kelan työntekijän kanssa. Maanantaista 2.5. alkaen kumppani ei voi valita ajanvarauksen syyksi neuvontaa.

Aika kannattaa varata, jos asiakkaan elämäntilanne on monimutkainen tai hänellä on paljon selvitettäviä asioita. Asiakkaan pyynnöstä myös hänelle aiemmin tehtyjä varauksia voi tarkistaa tai peruuttaa. Myös tämän voi tehdä verkossa.

Ajanvarausjärjestelmään pitää tunnistautua, ja organisaation tietojen pitää löytyä Kelan rekisteristä. Kela.fistä voi tarkistaa, mitä ajan varaamiseen verkossa tarvitaan.

Saamenkieliset asiakkaat voivat jättää soittopyynnön osoitteeseen saame@kela.fi

Lue lisää:

Asiakaspalvelu yhteistyökumppaneille

Henkilöasiakkaiden palvelunumerot

Tutustu OmaKelaan

Löydä lähin palvelupiste

13.4.2022: Maksamattoman korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun ehtii vielä maksaa – maksu puuttuu noin 10 000 opiskelijalta

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kevätlukukaudelle 2022 piti maksaa viimeistään tammikuun lopussa. Maksun ehtii vielä maksaa maksumuistutuksessa olevilla tiedoilla. Maksamattomat maksut siirretään ulosottoon pääsiäisen jälkeen.

Kela on lähettänyt helmikuussa postitse maksumuistutuksen opiskelijoille, jotka eivät olleet maksaneet korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksua ajoissa. Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 31.1.2022 niille opiskelijoille, jotka olivat ilmoittautuneet kevätlukukaudelle läsnä olevaksi viimeistään 31.1.2022.

Välttääkseen ulosoton opiskelijan täytyy maksaa maksu heti maksumuistutuksessa olevilla tiedoilla. Jos maksumuistutus ei ole tallessa, opiskelija voi katsoa maksutiedot OmaKelasta.

Jos opiskelija ei ole maksanut terveydenhoitomaksua, maksu näkyy OmaKelassa kohdassa Perinnät. Jos maksu on maksettu, asiakkaan omissa tiedoissa ei näy perittäviä maksuja. Opiskelija voi myös tarkistaa omasta verkkopankistaan, onko maksu maksettu.

Maksamattomat maksut ulosottoon pääsiäisen jälkeen

Jos opiskelija ei ole maksanut terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään eikä maksua ole voitu kuitata eli vähentää huhtikuun opintorahasta, maksu siirtyy ulosottoon pääsiäisen jälkeen.

Valtaosa eli yli 250 000 opiskelijaa on jo maksanut maksun. Kelan tämänhetkisten tietojen mukaan maksamatta on vielä noin 10 000 maksua.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä.

Lue lisää

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

12.4.2022: Palauta liikaa maksettu opintotuki huhtikuun aikana

Jos vuoden 2021 opintotukea haluaa palauttaa vapaaehtoisesti, se on maksettava huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Jos liikaa maksettua opintotukea ei palauteta ajoissa, se peritään takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2021, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja opintotuen asumislisät. Vuositulorajat ja tuen vapaaehtoinen palauttaminen eivät koske yleistä asumistukea. Opintotuki pitää maksaa takaisin viimeistään lauantaina 30.4.2022.

Opintotuen saaja voi tarkistaa ennakkotiedot opintotuessa huomioon otettavista vuosituloistaan OmaKelasta (kela.fi/omakela). OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Omat etuudet – Opintotuki – Tukikuukaudet – Tulovalvonta – Vuositulot.

Jos opiskelijan vuosituloraja ylittyy verotuksen ennakkotietojen mukaan, Kela lähettää opiskelijalle viestin asiasta ja palautuksen määräajasta. Viesti lähetetään niille opintotuen saajille, jotka ovat antaneet Kelalle luvan viestien lähettämiseen. Luvan voi antaa OmaKelassa.

Opintotukea voi palauttaa verkossa. OmaKela ohjaa käyttäjää kertomalla, mitkä kuukaudet voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Palautuksen voi maksaa heti verkkopankissa. Toinen vaihtoehto on, että tulostaa maksamiseen tarvittavat tiedot ja maksaa palautuksen huhtikuun loppuun mennessä.

Tulorajan voi tarkistaa verkossa

Jos opiskelijalle on maksettu opintotukea 9 kuukaudelta, muiden tulojen vuosituloraja on 12 498 euroa. 10 opintotukikuukaudella vuosituloraja on 11 116 euroa. Opiskelija voi varmistaa oman tulorajansa OmaKelasta tai Kelan puhelinpalvelusta 020 692 209 ma–pe klo 9–16.

Nämä tulorajat koskevat vuotta 2021. Vuoden 2022 tulorajoihin tehtiin 25 %:n tasokorotus.

Tuloina huomioidaan opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä. Lisäksi tuloina huomioidaan ulkomailta saadut tulot. Opiskelijan on itse laskettava, kuinka paljon hänellä on opintotukeen vaikuttavia muita tuloja. Vuositulojen määrää voi selvittää OmaKelasta, esitäytetystä veroilmoituksesta ja tulorekisteristä, www.tulorekisteri.fi.

Jos opiskelija on saanut joltakin kuukaudelta vähemmän opintotukea kuin muina kuukausina, hän voi valita palautettavaksi tällaisen kuukauden. Korkeakouluopiskelija saa palauttamansa tukikuukaudet uudelleen käyttöönsä.

Jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan eikä hän palauta tukiaan, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin. Tällaisessa tilanteessa takaisin maksettava määrä on 7,5 % suurempi kuin vapaaehtoisesti palautettaessa.

Opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi vuosi sitten 26 150 opiskelijalta yhteensä 19,9 milj. euroa. Valtaosa opiskelijoista palauttaa tuet verkossa.

Kela ilmoittaa opintotuen palautukset verottajalle

Verohallinto lähettää verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on huomioitu helmikuun loppuun mennessä palautetut opintorahat. Kela ilmoittaa maalis–huhtikuussa maksetut palautukset verottajalle automaattisesti. Opiskelijan ei siis tarvitse korjata veroilmoituksen tietoja. Verohallinto huomioi kaikki palautukset vahvistaessaan opiskelijan lopullisen verotuksen.

Lue lisää

23.2.2022: Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 40 000 opiskelijalle

Korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1.2022, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 31.1.2022 niillä korkeakouluopiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet kevätlukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään 31.1.2022. Noin 213 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä.

Maksu on maksamatta edelleen noin 40 000 opiskelijalla. Myöhässä maksun on maksanut noin 11 000 opiskelijaa. Kela on nyt lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty 5 euron kiinteä viivästymismaksu. Jos opiskelija on maksanut maksun eräpäivän jälkeen, Kela lähettää maksumuistutuksen pelkästä viivästymismaksusta. Maksumuistutuskirjeen voi lukea myös OmaKelassa.

Kela lähetti tammikuussa kirjeitse ohjeet maksun maksamisesta niille opiskelijoille, jotka olivat ilmoittautuneet läsnä oleviksi tammikuun alkuun mennessä eivätkä olleet vielä maksaneet maksua. Näitä kirjeitä lähetettiin yli 200 000.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä. Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa.

Lue lisää

8.2.2022: Kela on lähettänyt lähes 41 000 päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä

Noin 41 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2020, ja Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Määrä on pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2020 40 947 opiskelijan tulot olivat opintotukilain mukaista vuositulorajaa suuremmat. Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 933 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 38,2 milj. euroa. Vuonna 2020 opintotukea sai yhteensä noin 321 000 opiskelijaa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 43 887 opiskelijalle, ja perittävä määrä oli 39,6 milj. euroa. Päätösehdotuksen saaneiden määrä pieneni viime vuodesta 2 940:llä.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea 9 kuukaudelta vuonna 2020, hänellä sai olla muita tuloja enintään 12 498 euroa.

Tulorajoja korotettiin 25 %:lla vuoden 2022 alusta. Nyt vuosituloraja on 15 630 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta.

Nyt tehtävä tulovalvonta koskee vain opintotukea eli opintorahaa ja opintotuen asumislisää. Vuositulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan. Muita kuin opiskeluaikana saatuja tuloja voivat olla esimerkiksi valmistumisen jälkeen saadut tulot.

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 17.3.2022. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2020 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Kela hyödyntää opintotuen tulovalvonnassa kansallista tulorekisteriä. Kela on tarkistanut niiden korkeakouluopiskelijoiden tulot, jotka ovat aloittaneet opintonsa, valmistuneet tai käyttäneet enimmäistukiaikansa loppuun vuoden 2020 aikana. Jos tarkistuksen perusteella on varmaa, että opiskeluaikana saadut tulot eivät olleet liian suuret, Kela ei lähetä opiskelijalle päätösehdotusta eikä opiskelijan tarvitse tehdä uudelleenkäsittelypyyntöä. Tulorekisteritarkistuksen ansiosta päätösehdotusten määrä pieneni 3 584:llä.

Jos opintonsa aloittanut, valmistunut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa päätösehdotuksen, hänen ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön todistuksia tuloista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä.

Opiskelijan täytyy seurata tulojensa kertymistä

Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti OmaKelassa.

Vuoden 2021 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

Lue lisää

27.1.2022: Vain joka viides opiskelija on maksanut terveydenhoitomaksun – yli 200 000 opiskelijan maksu vielä maksamatta

EDIT 27.1.2022: Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivä 31.1. lähestyy aivan tuota pikaa.

Korkeakouluopiskelijoiden pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Kela ei lähetä siitä erillistä laskua. Kevätlukukauden maksu pitää maksaa viimeistään 31.1.2022.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Tähän mennessä maksun on maksanut noin 50 000 opiskelijaa. Se on maksamatta vielä noin 210 000 opiskelijalla.

Kela lähetti viikolla 2 kirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2022, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu ja annetaan ohjeet sen maksamiseen Kirjeen voi lukea myös OmaKelassa. Opiskelija ei välttämättä saa kirjettä, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi vasta tammikuussa.

Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on maksanut terveydenhoitomaksun tai jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua viimeistään 31.1.2022, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, se siirretään lain perusteella ulosottoon.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %.  

Opiskelija voi maksaa samalla kerralla sekä kevät- että syyslukukauden 2022 maksun.

Lue lisää

Syksy 2021

17.12.2021: Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla

Opintotuen tulorajat nousevat vuoden 2022 ajaksi neljänneksellä. Vuonna 2022 opiskelijan vuosituloraja on 15 630 euroa, jos hän nostaa opintotukea 9 kuukaudelta.

Opintotuen tulorajoja korotetaan määräaikaisesti 25 prosentilla vuodeksi 2022. Opiskelija, joka nostaa opintotukea 9 kuukaudelta, voi vuonna 2022 ansaita noin 3 000 euroa enemmän kuin vuonna 2021 ilman, että vuosituloraja ylittyy.

Vuosituloraja muodostuu vuonna 2022 niin, että tuloja voi olla 870 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 600 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Opiskelija voi saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaa.

Korotetut vuositulorajat koskevat vain vuodelle 2022 myönnettyä opintotukea. On mahdollista, että vuositulorajat pienenevät vuodelle 2023.

Tulorajojen tasokorotus koskee vain opintotukea. Esimerkiksi yleisen asumistuen tulorajoja korotetaan vain noin 2 prosentilla.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, mutta se odottaa vielä presidentin vahvistusta.

Lue lisää

16.12.2021: Opintotuki lakkautetaan 3 000 korkeakouluopiskelijalta

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 131 600 korkeakouluopiskelijalle. Seurannan perusteella opintotuki lakkautetaan noin 3 000 opiskelijalta.

Selvityspyyntöjä lähetettiin syksyllä 2021 enemmän kuin viime vuonna. Lukuvuoden 2019–2020 edistymisen seurannassa opintopistevaatimuksia oli lievennetty kaikilta korkeakouluopiskelijoilta koronaepidemian vuoksi.

Lukuvuoden 2020–2021 seurannassa opintosuoritusvaatimusta ei lievennetty.Jos koronaepidemia vaikutti opintojen edistymiseen lukuvuonna 2020–2021, opiskelijan piti kertoa siitä vastauksessaan selvityspyyntöön.

Arviolta 3 000 opiskelijan opintotuki lakkautetaan tammikuusta alkaen, koska opiskelija ei ole suorittanut riittävästi opintopisteitä. Näistä noin 1 700 opiskelijan opintotuki lakkautetaan sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön.

Mitä opiskelija voi tehdä, jos opintotuki lakkautetaan?

Jos opintotuki lakkautettiin siksi, että opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi saada jälleen opintotukea. Opiskelija voi saada tukea uudelleen, kun hän on suorittanut lakkautuksen jälkeen vaaditun määrän opintoja. Opiskelija voi saada tukea uudelleen myös, jos hänellä on hyväksyttävä syy sille, että hän ei ole suorittanut vaadittua määrää opintoja. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi sairaus tai muu vaikea elämäntilanne.

Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Lue lisää

9.12.2021: Maksamattomat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksut siirretään ulosottoon joulukuun puolivälissä

Syyslukukautta 2021 koskeva korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu piti maksaa viimeistään 30.9.2021. Maksamattomat maksut siirretään ulosottoon joulukuun puolivälissä.

Kela lähetti lokakuun lopussa maksumuistutuksen opiskelijoille, jotka eivät olleet maksaneet terveydenhoitomaksua ajoissa. Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 30.9.2021 niille opiskelijoille, jotka ilmoittautuivat syyslukukaudelle 2021 läsnä olevaksi viimeistään 30.9.2021.

Jos opiskelija ei ole maksanut terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään eikä maksua ole voitu kuitata eli vähentää joulukuun opintorahasta, maksu siirretään ulosottoon. Kelan tämänhetkisten tietojen mukaan ulosottoon on menossa 7 500 maksua.

Välttääkseen ulosoton opiskelijan pitää maksaa maksu heti maksumuistutuksessa olevilla tiedoilla. Jos kotiin postitettu maksumuistutus ei ole tallessa, opiskelija löytää maksutiedot verkosta OmaKelasta.

Jos opiskelija ei ole maksanut terveydenhoitomaksua, maksu näkyy OmaKelassa kohdassa Perinnät. Jos maksu on maksettu, asiakkaan omissa tiedoissa ei näy perittäviä maksuja. Opiskelija voi myös tarkistaa omasta verkkopankistaan, onko maksu maksettu.

Lue lisää

1.12.2021: Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa vuoden 2022 terveydenhoitomaksun Kelalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksun suuruus on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Maksun voi maksaa jo nyt.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Koko kalenterivuoden eli kevät- ja syyslukukauden 2022 maksun voi maksaa kerralla. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Kevätlukukauden terveydenhoitomaksu pitää maksaa viimeistään 31.1., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksun voi maksaa OmaKelassa. Jos se ei ole mahdollista esimerkiksi siksi, että opiskelijalla ei ole suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksia, maksun voi maksaa tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Opiskelijan täytyy maksaa maksu, vaikka hän valmistuisi kesken lukukauden. Opiskelija saa käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita sen lukukauden loppuun asti, jolle hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi, vaikka valmistuisi kesken lukukauden. Opiskeluterveydenhuollon palveluista kerrotaan YTHS:n verkkosivuilla.

Maksu täytyy maksaa ajoissa

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela lähettää muistutuksen. Jos opiskelija maksaa terveydenhoitomaksun eräpäivän jälkeen, hänen täytyy maksaa myös 5 euron viivästymismaksu.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Lue lisää