TUTKINTOLAUTAKUNTA

kansikuva

TUTKINTOLAUTAKUNTA

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu

Sinulla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseesi ja voit tarvittaessa tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseesi. 

Opintosuorituksen, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä henkilöltä. 

Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua LABin tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Tutkintolautakunta 

Ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Arvioitavana on opiskelijan tekemä ja arvosteltu opintosuoritus, ei esim. ohjausprosessi. Tutkintolautakunta käsittelee loppuarvosanojen, ei osasuoritusten, oikaisupyynnöt. Tutkintolautakunta käsittelee vain läsnä oleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden oikaisupyynnöt ja opiskelija ei voi valmistua ennen oikaisuprosessin päättymistä.  Jokainen opiskelija tekee oman oikaisupyynnön.

Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tutkintolautakunnan tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Tutkintolautakunnan päätös on lopullinen.

Oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 

Oikaisupyyntö osoitetaan tutkintolautakunnalle ja se lähetetään LAB- ammattikorkeakoulun kirjaamoon sähköposti: asiakirjat@lab.fi

Oikaisupyynnössä on tarkoin eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. Oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi: 

  • opiskelijan/hakijan nimi ja yhteystiedot 

  • tieto siitä, kenen tekemää päätöstä oikaisupyyntö koskee 

  • tieto siitä, milloin opiskelija on saanut päätöksestä tiedon 

  • päätös (riittävästi yksilöitynä) 

  • mitä muutosta opiskelija/hakija hakee päätökseen 

  • oikaisupyynnön perusteet 

  • tarvittaessa mukana kopiot asiakirjoista. 
     

Oikaisuprosessin keskeyttäminen 

Jos haluat keskeyttää aloittamasi oikaisuprosessin, lähetä siitä LABin kirjaamoon sähköpostilla viesti. 

Tutkintolautakunnan oikaisupyyntöasioissa voit ottaa yhteyttä opiskelijapalveluiden päällikköön Minna Rantaan, minna.ranta@lut.fi

Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä LABin opiskelijoiden asiakaspalveluun studentservices@lab.fi, Puh. 029 446 2500 / 040 649 4800

Lisätietoja:

Minna Ranta, opiskelijapalveluiden päällikkö 
minna.ranta@lut.fi
040 510 0597