JULKISHALLINNON KIELITUTKINTO ”VIRKAMIESRUOTSI/SUOMI”

kansikuva

JULKISHALLINNON KIELITUTKINTO ”VIRKAMIESRUOTSI/SUOMI”

Korkeakouluissa suoritetaan julkishallinnon kielitutkinto. Menettely perustuu Suomen lakiin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta kaksikielisissä kunnissa.

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (2003/424)

Korkeakouluopiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkishallinnon henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella. Laissa vaaditaan kyseisen alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijan on osoitettava kielitaitoa, joka on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

2) sellainen vähintään yhden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen ja mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Korkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan suomen tai ruotsin kielitaitovaatimuksista, esim. kun opiskelija on suorittanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällöin opiskelija korvaa ne opintojaksot, joista hänet on vapautettu, ensisijaisesti muilla kielten opintojaksoilla. Yliopistolla vapautuksen myöntää koulutusohjelmasta vastaava henkilö ja ammattikorkeakoulussa toimialajohtaja.

Jos opiskelija ei ole suorittanut julkishallinnon kielitutkintoa toisessa kotimaisessa kielessä korkeakouluopiskelujen aikana, hän joutuu tarvittaessa myöhemmin hankkimaan sen muualta.

"Virkamiesruotsi"

Suoritat julkishallinnon kielitutkinnon automaattisesti samalla, kun teet opintojaksot Svenska i arbetslivet, skriftlig (1 op) ja Svenska i arbetslivet, muntlig (1 op). Korkeakoulujen arvosanat 1 – 3 vastaavat kielitutkinnon arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4 – 5 arvosanaa hyvä.

Opiskelija saa arvosanan tutkintotodistukseen erikseen sekä kirjallisesta että suullisesta taidosta.

"Virkamiessuomi"

Koulusivistyskieleltään ruotsinkielinen opiskelija suomenkielisessä korkeakoulututkinnossa

Korkeakouluopiskelija, joka on suorittanut aiemmat opintonsa ruotsin kielellä (eli koulusivistyskieli on ruotsi), vapautuu korkeakoulussa annettavasta B1-B2.1-taitotasoisesta ruotsin kielen opiskelusta. Koska korkeakouluissamme ei ole C2-tason ruotsin kielen opetusta, opiskelija voi valita ensimmäisen kotimaisen kielensä tilalle tutkintoon tarvittavan opintopistemäärän muita kieli- tai viestintäopintoja, myös suomen kielen opintoja (taitotaso C2).

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen ruotsin kielellä, ja kielentarkastaja arvioi sen. Kypsyysnäytteen ruotsin tulee olla erinomainen (ks. kohta 1 yllä.)

Kun koulusivistyskieleltään ruotsinkielinen opiskelija on tehnyt korkeakoulututkinnon suomenkielisessä koulutusohjelmassa, hän samalla suorittaa ”virkamiessuomen” tutkinnon. Hänelle merkitään opintorekisteriin KS00BX33 Julkishallinnon suomen kieli 2 op arvosanalla hyvä (taitotaso B1-B2.1). 

Koulusivistyskieleltään ruotsinkielinen opiskelija englanninkielisessä korkeakoulututkinnossa

Korkeakouluopiskelija, joka on suorittanut aiemmat opintonsa ruotsin kielellä (eli koulusivistyskieli on ruotsi), vapautuu korkeakoulussa annettavasta B1-B2.1-taitotasoisesta ruotsin kielen opiskelusta. Koska korkeakouluissamme ei ole C2-tason ruotsin kielen opetusta, opiskelija voi valita ensimmäisen kotimaisen kielensä tilalle tutkintoon tarvittavan opintopistemäärän muita kieli- tai viestintäopintoja, myös suomen kielen opintoja (taitotaso C2).

Kun koulusivistyskieltään ruotsinkielinen opiskelija opiskelee englanninkielisessä koulutusohjelmassa, hänen tulee samalla suorittaa ”virkamiessuomen” tutkinto. Kielitutkinnon suorittaakseen opiskelijan tulee ilmoittautua Pepissä opintojaksolle KS00BX33 Julkishallinnon suomen kieli (2 op), ja ottaa sähköpostilla yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan Elina Niskaseen (elina.niskanen@lab.fi). Kun opiskelija on suorittanut kielitutkintoon kuuluvan kokeen hyväksytysti, hänelle merkitään opintorekisteriin KS00BX33 Julkishallinnon suomen kieli 2 op arvosanalla hyvä (taitotaso B1-B2.1).